باهم، آهنگ سلامتی را می نوازیم


امسیس® (اپرپیتانت)

امسیس® در دسته داروهای گوارشی قرار دارد و برای پیشگیری از تهوع و استفراغ حاد (و یا تاخیری) ناشی از ش...

بیشتر