باهم، آهنگ سلامتی را می نوازیم


واحد تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت

شرکت دارو درمان پارس با چشم انداز حضور در بازارهای بین المللی همواره تلاش می کند تا کلیه فرایند های سازمانی موثر بر کیفیت را بر اساس الزامات GMP ( ICH و (PICs بنا نهاده تا از این طریق از کیفیت محصولات تولیدی خود اطمینان حاصل نماید.

واحد تضمین کیفیت شرکت دارو درمان پارس با اعتقاد به جاری سازی مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت در کلیه فرآیندهای کلیدی سازمان، اهم فعالیت های خود را به شرح ذیل اعلام میدارد:

 1. مشارکت در تدوین چارت سازمانی، شرح شغل ها و تعیین صلاحیت ها با رویکرد سیستم مدیریت کیفیت
 2. مشارکت در ارتقا کیفی منابع انسانی از طریق آموزش های لازم و مرتبط و ایجاد زیرساخت های مناسب برای اجرای برنامه های آموزشی و سنجش اثربخشی آموزش
 3. نظارت بر فرآیند های تامین اقلام موثر بر کیفیت
 4. نظارت بر فرآیندهای کنترل کیفیت
 5. نظارت بر فرآیندهای طراحی و توسعه محصول
 6. نظارت و تاکید بر اجرای دقیق فرآیندها، تهیه مستندات و نگهداری مناسب، کارآمد و قابل ردیابی
 7. مشارکت فعال در تدوین Validation Master Plan، تدوین پروتکل های معتبرسازی و نظارت بر اجرای آنها
 8. برنامه ریزی و مشارکت فعال در فرایند انواع بازرسی
 9. مشارکت با سایر واحد های شرکت در ارزیابی رضایت مندی مشتریان، بررسی و تحلیل هر گونه شکایت وارده و اقدام موثر در رسیدگی و پاسخ به آن
 10. تاکید بر مدیریت ریسک و ارزیابی آن در فرایند های موثر بر کیفیت
 11. مشارکت در ارزیابی و بازرسی شرکت های همکار