باهم، آهنگ سلامتی را می نوازیم


زایولید® 600 (لینزولید)

زایولید® در دسته داروهای آنتی بیوتیک قرار دارد و در درمان عفونت های مقاوم پنومونی بیمارستانی ، باکتر...

بیشتر