باهم، آهنگ سلامتی را می نوازیم


فورنیدو® 30 (داپوکستین)

فورنیدو® در دسته دارو های سیستم اعصاب قرار دارد و برای رفع انزال زودرس در آقایان استفاده می شود. هر...

بیشتر